.....................Σελίδα για την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την λαογραφία............
..................................................................................."Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Με τον όρο παιδεία εννοούμε την απασχόληση με το παιδί και κυρίως την παιδαγωγική ενέργεια την οποία καταβάλλει η οικογένεια και η πολιτεία για την ανατροφή , την εκπαίδευση και τη μόρφωση του παιδιού. Στη φράση εγκύκλια παιδεία η λέξη παιδεία χρησιμοποιείται με την εξής σημασία: «Ο κύκλος των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας».

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική προσέγγιση του όρου, "παιδεία" ορίζουμε τη μετάφραση των πολιτιστικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η διάρκεια του συστήματος στο πολιτιστικό επίπεδο που έχει επιτευχθεί απ' την προηγούμενη γενιά και ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα παλινδρόμησης σε παλαιότερα στάδια............. Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

γιατρός και φιλόλογος, από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Το προεδρικό διάταγμα για την κατάργηση Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ... 
έλεγαν οι παλαιοί.....


ΚΥΡΙΑΚΉ, 18/08/2013
ΑΔΑ: ΒΛΩΦ9-ΠΝ5
«Κατάργηση Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας»
Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις


α. Των άρθρων 7, 80 παρ. 1 του ν. 4009/2011 «∆οµή, Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» (Α 195), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4076/2012 «Ρυθµίσεις θεµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄159) την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4132 /2013 «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.4142/2013 «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.∆Ε)» (Α΄83).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

2.Την υπ’ αριθµ Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργών Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄2105).

3.Το υπ’ αριθµ. 1257/6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Συµβούλιο της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.∆Ι.Π), µε το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώµης επί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

4. Το υπ’ αριθµ. 1235 /6-2-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας για τη διατύπωση γνώµης επί των προτεινόµενων µεταβολών στο ίδρυµα, στο πλαίσιο του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5.Τη γνώµη της Αρχής ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (αποφάσεις 8-3-2013 και 14-3-2013 της Ολοµέλειας) που απεστάλησαν µε τα υπ’ αριθµ. 461/8-3-2013 και 538/18-3-2013 έγγραφα, καθώς και το υπ’ αριθµ 2134/30-11-2012 σχετικό έγγραφο

6. Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας που εστάλη τηλεοµοιοτυπικά την 6η/3/2013.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού

8. Την 140/2013 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών

αποφασίζουµε Άρθρο 1
Κατάργηση πανεπιστηµίου
1 .α. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄83) Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, καταργείται.

β. Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία του καταργούµενου ιδρύµατος, πλην αυτών που ανήκουν αποκλειστικά στο Τµήµα Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

γ. Τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε επιστηµονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασµό του εν λόγω τµήµατος µεταφέρονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας όπου εντάσσεται το ανωτέρω Τµήµα, ενώ τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται από το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του καταργούµενου πανεπιστηµίου, µε επιστηµονικούς υπεύθυνους καθηγητές του ή για λογαριασµό του εν λόγω τµήµατος, µεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µετά την κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, συγχώνευση του ανωτέρω τµήµατος µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε απόφαση των οικείων Συγκλήτων.

2. α. Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 84/2004 (Α΄ 65) Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική του καταργούµενου ιδρύµατος, εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Έδρα του ανωτέρω τµήµατος παραµένει η Λαµία.

β. Η εκπαιδευτική διαδικασία του εντασσόµενου τµήµατος σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και οι διαδικασίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συνεχίζονται κανονικά.

γ. Οι φοιτητές του ανωτέρω τµήµατος εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τις σπουδές τους. Οµοίως εντάσσονται και οι υποψήφιοι διδάκτορες.

δ. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα προ της ένταξής τους στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιµα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγηθούν από το τµήµα µετά την ένταξή του στο ως άνω πανεπιστήµιο.

ε. Το κάθε κατηγορίας προσωπικό του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογή στη Βιοϊατρική που εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και οι κατεχόµενες από αυτό θέσεις, εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, διατηρώντας την ακαδηµαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται καθώς και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η κάθε είδους αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσλαίας.

στ. Οι θέσεις που ιδρύθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 84/2004 (Α΄65), στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, και παραµένουν κενές, περιέρχονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

ζ. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και µονιµοποίησης προσωπικού στο Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, συνεχίζονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

η. Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ρυθµίζεται κάθε θέµα που προκύπτει από την κατά τα ως άνω ένταξη του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, καθώς και κάθε άλλη σχετική διαδικαστική λεπτοµέρεια.

θ.. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας διαπιστώνεται ο αριθµός των φοιτητών, και του πάσης φύσεως προσωπικού του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική, που εντάσσεται στο νέο ίδρυµα, η εκπαιδευτική, ακαδηµαϊκή και υπηρεσιακή τους κατάσταση καθώς και ο αριθµός των κενών θέσεων που περιέρχονται στο ίδρυµα.

3.α Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 β του ν.3391/2005 (Α΄ 240) Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του καταργούµενου πανεπιστηµίου, συγχωνεύεται µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Αθήνα.

β Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστήµιου Στερεάς Ελλάδας, είναι ως προς όλες τις συνέπειες ισότιµα και αντίστοιχα προς αυτά που θα χορηγηθούν από το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου όπως θα προκύψει µετά τη συγχώνευση.

γ. Οι φοιτητές του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, διατηρώντας την εκπαιδευτική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν προ της συγχωνεύσεως συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας κανονικά τα σπουδές τους. Για την ένταξή τους εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

δ. Το διδακτικό προσωπικό, καθώς και τα µέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.∆Ι.Π) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π) του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης και οι κατεχόµενες από αυτά θέσεις, εντάσσονται στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών διατηρώντας την ακαδηµαϊκή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, καθώς και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η κάθε είδους αναγνωρισµένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

ε. Οι θέσεις που ιδρύθηκαν µε το άρθρο 10 του ν.3391/2005, στο καταργούµενο πανεπιστήµιο, για το Τµήµα Περιφερειακής Οικονοµική Ανάπτυξης, και παραµένουν κενές µεταφέρονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως θα προκύψει από τη συγχώνευση.

στ. Η προβλεπόµενη στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3391/2005 Γραµµατεία του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, καταργείται. Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας που υπηρετεί σε αυτή, εντάσσεται στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και κατανέµεται µε πράξη του Πρύτανη στη γραµµατεία του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική.

ζ. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, εξέλιξης και µονιµοποίησης προσωπικού στο Τµήµα Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης, συνεχίζονται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

η. Ο εξοπλισµός, και το αρχείο του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης, περιέρχονται στο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως αυτό θα προκύψει µετά τη συγχώνευση.

θ. Για την, κατά τα ως άνω, ένταξη των φοιτητών, του διδακτικού και επικουρικού διδακτικού προσωπικού καθώς και για τη µεταφορά τυχόν κενών θέσεων προσωπικού, του εξοπλισµού και του αρχείου του τµήµατος, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

ι. Με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Πατρών ρυθµίζονται θέµατα που συνδέονται µε την υλοποίηση της συγχώνευσης του Τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης µε το Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και κάθε σχετική διαδικαστική ή άλλη λεπτοµέρεια.

4.Η λειτουργία του Τµήµατος Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης µετά τη συγχώνευση στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, ξεκινά από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014.

Αρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος ξεκινά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.


Αθήνα , 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


__________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τελευταίες Ειδήσεις